Wuběr rěčow:

Stawizny našeho domu

Stawizny přebywanišća za dźěći we Worklecach započinaja so w lěće 1942. Knjeni Schubertowa měješe wjesne dźěći w Nätherec domje na Michał Hórnikowej na starosći.

 

Při přewinjenju wójnskeje nuzy běchu sej mnozy młode swójby dźěło wosebje při žnjach a na polach namakali. Dohlad za jich dźěći bě trěbny. Tuž so w lěće 1956 jedne přebywanišćo za dźěći w domje pola Čorlichec na Kozarčanskim puću zaměstni. Tute zarjadnišćo wopyta na 30 dźěći. Wono bě w času žnjow wot spočatka apryla hač do kónca oktobra wšednje w času wot 7.00 hodź.do 16.00 hodź. wotewrjene. Woni mjenowachu so žnjenska pěstowarnja. Wobstejnosće běchu zdźěla jara jednore. W zymskich měsacach mějachu starši swoje dźěći doma na starosći.

 

W lěće 1960 bu w přizemi dźensnišeho hłowneho twarjenja pěstowarnje jedne trajne zaměstnjenje rozrisane. To bě porod našeje pěstowarnje. Tehdomniši dom drje njebě tak wulki kaž je to dźensa. Spočatnje mějachu dźěči dwě rumnosći po 14 m² a 16 m², jednu kuchinu a jednu myjernju k dispozicij. Wuměnjenja pak běchu dale wobćežne. Na přikład bě w myjerni jenož jedna ławka ze štyrjomi myjenskimi šklami a woda dyrbješe so z pincy do kuchiny a myjernje nosyć. Tehdom skutkowaštej tu jako kubłarce knjeni Schubertowa a knjeni Kretschmerowa.

 

Dokelž potrjeba a kapacita zaměstnjejna stupaštaj, bě přitwar k pěstowarni w lěće 1964 trěbny. Přez to powjetšichu so skupinske rumnosće a dźěći dóstachu tak wjac městna k hrajkanju. Myjernje so w lěće 1976 modernizowachu. Tak zatwari so nowy wobwod, nowe myjnicy a nuzniki. Wonkowna płonina bu tohorunja powjetšina.

 

Jako w lěče 1980 Rauerec swójba, kiž hišće w hornim poschodźe bydleše, z domu wućahny, přewostajichu so tež tute rumnosće pěstowarni. Z tym móžeše so dalša skupinska rumnosće z možnosćemi k myću zarjadować.

 

Do 1988 warješe pěstowarnja sama swój wobjed. W dalšich lětach, hač do swojeho zawrjenja, přezwa kuchina Worklečanskeje šule tutón nadawk. Nětko dóstanje pěstowarnja swój wobjed z Ralbičanskeje šulskeje kuchiny.

 

Dokelž njemóžeše so potrjeba městnow w našej pěstowarni, znowa kryć, bu w lětach 1987 do 1991 skupina našeje pěstowarnje w pódlanskim twarjenju farskeho domu w Smječkecach zaměstnjena.

 

Kompletny přetwar Worklečanskeje pěstowarnje bu w lěće 1993 trěbny. Wono bě trěbne, zo zaměstnichu so dźěći a kubłarki pěstowarnje w tutym času w Don-Boskowym-domje we Worklecach.    A 21.meje 1994 bě tak daloko, zo dźěći skupiny w Smječkecach  a dźěći Don-Boscoweho-domu ze swojimi kubłarkami do noweje dźěćaceje pěstowarnje zaćahnychu.

 

W lěće 1995 bu pjećatřicete wobstaće pěstowarnje swjedźensce woswjećne. Lěto po tym so dźěćom nowe hrajkanišćo přepoda. Wot 1998 sem nosy naše zarjadnišćo mjeno: Dźěćace dnjowe přebywanišćo "K wódnemu mužej", Kindertagesstätte "Zum Wassermann". K 45.jubilejej wobstaća našeho přebywanšća bě wulki swjedźen. Naše dźěći wuhotowachu jubilejny swjedźeń w našej serbskejkatólskej narodnej kwasnej drasće.

 

Dokelž kapacita pěstowarnje w lěće 2017 za dźěći njedosaha, zmóžni nošer 8 dźěćom žłobika, so na Michał-Hórnikowym puću w něhdyšim domje sotrow zaměstnić. Wo dźěći staraja so dwej kubłarce.

Z dobom započina so 2019 twar noweho hort na šulskej ležownosći. Dźěći zaćahnu do doma 2020 po lěčnych prózdninach.

W lěče 2020 swjećimy 60-lětnu róčnicu našeje pěstowarnje. Pisany swjedźeń z mnoho překwapjenkami so za to dźěći a hosći přewjedźe.