Wuběr rěčow:

Dźěło w žłobiku

Wšědnje wjeselimy so, zo směmy hač do 30 dźěći, w starobje 1 – 3 lět, w našim žłobiku witać. K našej »małej žłobikowej skupinje« přisłušeja dźěći w starobje jedyn do dweju lět. Dźěći w starobje dwě do tři lět wopytaja našu »wulku žłobikowu skupinu«. Pedagogisce wukubłane kubłarki prócuja so wšednje wo najlĕpše wuwiće a kubłanje našich najmłódšich chowancow.

Zo bychu so zajimy a wuwiće dźěći starobje wotpowědnje spóznali a spěchowali, so tež snědań, wobjed a swačina kaž tež swobodna hra w jednotliwych skupinskich rumnosćach přewjedu. Rańše koło, přebywanje na čerstwym powětře, kaž tež jednotliwe poskitki so zhromadnje wotmĕwaja.

W awgusće tuteho lĕta smy wotnožku našeho žłobika na „Michał Hórnikowym puću“ wotewrili. Tuta skići dalšim 8 žłobikowym dźĕćom mĕstno na hrajkanje a wuknjenje. Pedagogiske wusmĕrjenje je při tym wĕzo samsne kaž w žłobiku.

Dwĕ skupinskej rumnosći přisłuša tež spanska rumnosć. Najstarša žłobikowa skupina spi w jeje skupinskej stwi. Nimo skupinskich rumnosćow wobsteji móžnosć, chódbu přez pohibliwe sćěnowe elementy powjetšić a jako pohibowansku rumnosć wužiwać. Tež wonka maja žłobikowe dźĕći najwšelakoriše móžnosće zabĕry. Najmłódši mjez nimi maja wonka separatny wotdźĕl za hrajkanje.

Tež dźĕćom na "Michał Hórnikowam puću" steja jedna skupinska stwa, jedna spanska stwa, jedna kuchnja, myjernja a garderoba k dispoziciji. Přidatnje je prĕd domskim małe hrajkanišćo zamĕstnjene. Wobdawacy park skića njeličomne móžnosće pohiba a slĕdźenja.

Dźěći maja wulki zajim, so ze swojim wobswětom rozestajeć a tutón aktiwnje, kaž tež kreatiwnje wuslědźić. Kak móžemy dźěćom móžnosć dać, swójski wobswět wuslědźić?

Dźěći při wšědnej zaběrje přewodźeć a jim wumĕnjenja stworić, zo móža so optimalnje wuwić. To widźimy jako wažny nadawk našeho pedagogiskeho dźĕła. My chcemy jim za to na jednej stronje mnoho samostatnosće a samopostajenja zmóžnić, na druhej stronje pak tež runje telko wĕstoty a škita poskićeć.

6:00 – 7:15

přiwzaće dźěći w pěstowarni

Rano so wšitke dźěći hromadźa w rumnosćach pěstowarnje.

7:15

žłobikowe dźěći so w pěstowarni wotewzaja

7:15 – 7:45

swobodna hra w žłobiku

Dźěći maja móžnosć, zaběru po zajimach wuzwolić.

7:45 – 8:00

rańše koło

Zhromadnje z dźěćimi so temje wotpowědnje, mjez druhim spěwy a rejki
nawuknu, wobrazowe knižki wobhladaja a wěda k projektam nadźěła.

8:00 – 8:30

snĕdań

8:45 – 11:00

swobodna hra, poskitki, projekty, sadowa snědań, přebywanje na čerstwym powětře

Za dźěći w žłobikowej starobje je swobodna hra hłowna činitosć. Čas za swobodnu hru so wšědnje w dosahacym měrje zaplanuje. Poskitki k wotpowědnym aktualnym projektam so w tutym dnjowskim wotrězku přewjedu.

11:00 – 11:30

wobjed

12:00 – 14:00

wotpočink

14:00 - 16:30

popołdnjo

Po zhromadnej swačini wobsteji móžnosć, sej zaběru po swójskich zajimach
wuzwolić. Tak husto kaž móžno popołdnjo na čerstwym powětře w
zahrodźe přebywamy.

Zažiwjenje w žłobiku a pĕstowarni je wažny proces, zo by so dźĕćo w našim kubłanišću derje čuło. Dźĕćo dyrbi so z nowymi rumami a wosobinami zeznać a so w cuzym wobswĕće orientować. Zo by so zažiwjenje derje radźiło, njesmĕ so dźĕćo samotne čuć ale pomoc dóstać kaž dołhož ju trjeba. Na zakładźe toho planujemy nĕkak 2-tydźenjej za zažiwjenje, zmĕny po potrĕbje a indiwidualnosći dźĕsća su wĕzo móžne. W tutym času přewodźa znata wosoba (mać, nan, wowka…) dźĕćo, zo by so dźĕćo pomału na nowy wobswĕt zwučiło a dowĕru natwariło. Na prěnim dnju so wotbĕh zažiwjenja ze staršimaj wotrĕči a liščina ze wšemi wažnymi informacijemi so přepoda.

Prošu přinjesće na prěnim dnju domjacu drastu a wobuća za waše dźĕćo sobu.